56339865cfacfbecc701457b9995abb4e414e11f

Kontakt email, www
Warszawa ul. Domaniewska 39A, wej. E, V p.
02-672 Zamość , woj. Mazowieckie

Kredyty

Kredyt inwestycyjny

Kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumencki

Specjalizacje:

  • Kredyty
  • Kredyt inwestycyjny
  • Kredyt konsumpcyjny
  • Kredyt konsumencki

O nas

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności jednym z głównychczynników umożliwiających nam dynamiczny rozwój jest dostęp dokapitału. Spośród wielu możliwości pozyskania finansowania Władziespółki uznały za najbardziej korzystne finansowanie za pomocąobligacji korporacyjnych. Od czerwca 2007 roku, kiedy to spółkazadebiutowała na rynku publicznym do chwili obecnejprzeprowadziliśmy 25 emisji obligacji na łączna kwotę ok 300 mlnzł. Spłata zobowiązań wynikających z emisji obligacji zawszenastępowała w terminie wykupu, kilkukrotnie w przypadkachuzasadnionych i w porozumieniu z obligatariuszami obligacje byływykupowane przed terminem.Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone są na finansowaniezakupu pakietów wierzytelności oraz kosztów postępowań związanych zdochodzeniem zapłaty zakupionych wierzytelności.Emisje kierujemygłównie do podmiotów finansowych, OFE, TFI, jednakże nie wykluczamyudziału w ofercie inwestorów indywidualnych. W dotychczasowychemisjach wzięło udział już kilkunastu inwestorów detalicznych.Zauważając rosnące zainteresowanie tego typu inwestycjamistworzyliśmy krótki formularz kontaktowy, w którym mogą zgłosićPaństwo zainteresowanie nabyciem obligacji spółki Kredyt InkasoS.A. Pozostawienie kontaktu w żadnym wypadku nie zobowiązujePaństwa do nabycia obligacji a tylko informuje nas o Państwazainteresowaniu.